YOUMI尤蜜荟20180508Vol158妲己Toxic45P

YOUMI尤蜜荟20180508Vol158妲己Toxic45P

《本经》治风寒咳逆,当是阴寒呃逆,亥豕之谬。忌犯铁器,酒浸,焙干用。

因思《千金》灵飞散中生地黄急不可得鲜者,咸取干者应用,乃知《本经》末后续出生者尤良一语,见古圣之苦心,无所不用其极也。发明蚤休,足厥阴经药,能治惊痫疟疾,瘰痈肿,详《本经》主治,总取开结导热,而惊痫摇头弄舌之热邪自除。

若素有虚寒痼冷,妇人湿郁带漏之病,以艾和归、附诸药治之,夫何不可。产江左抚州,中心有孔者是。

甘酸大寒,无毒。  发明续随子下气最速,然有毒损人,与大戟、泽漆、甘遂茎叶相似,主疗亦相似,其功长于利水解毒,故玉枢丹用之,服后泻多,以醋同粥食即止。

蜀产者味辛而甘为上,他处产者气味辛烈为下。时珍云∶莨菪之功,未见如所说,而其毒有甚焉,煮一二日尚能生芽,其为物可知矣。

唯一味丹参散,主治与之相同。以水空煎候熟极煮药,名清浆水,取其下趋不至上涌也。

Leave a Reply